logo-capuchon-fashion-web-transparantCapuchon Fashion
Raadhuisstraat 21a
7255 BK Hengelo Gld
Telefoon: 0575 79 51 85

Openingstijden

Maandag 13.30 – 18.00
Dinsdag 10.00 – 18.00
Woensdag 10.00 – 18.00
Donderdag 10.00 – 21.00
Koopavond 18.00 – 21.00
Vrijdag 10.00 – 18.00
Zaterdag 10.00 – 17.00
Zondag Gesloten

Stuur ons een e-mail

Fields marked with an * are required

Allerlei informatie

Inleiding

Hieronder vindt u onze Algemene Voorwaarden. Deze zijn steeds van toepassing als u gebruik maakt van of een bestelling plaatst via onze Website en bevatten belangrijke informatie voor u als koper. Lees de Algemene Voorwaarden daarom goed door. Wij raden u verder aan deze voorwaarden op te slaan of af te drukken, zodat u ze op een later moment nog eens kunt teruglezen.

Definities

1. Capuchon Fashion: gevestigd te Hengelo Gld en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder registratienummer KvK 08126408 handelend onder de naam Capuchon Fashion.
2. Website: de website van Capuchon Fashion, te raadplegen via www.capuchonfashion.nl en alle bijbehorende subdomeinen.
3 .Klant: de natuurlijk persoon niet handelend in uitoefening van beroep of bedrijf die een Overeenkomst aangaat met Capuchon Fashion en/of zich geregistreerd heeft op de Website.
4. Overeenkomst: iedere afspraak of overeenkomst tussen Capuchon Fashion en Klant, van welke overeenkomst de Algemene Voorwaarden integraal onderdeel uitmaken.
5. Algemene Voorwaarden: de onderhavige Algemene Voorwaarden.

Toepasselijkheid Algemene Voorwaarden

1. Op alle aanbiedingen, overeenkomsten en leveringen van Capuchon Fashion zijn de Algemene Voorwaarden van toepassing, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.
2 .Indien Klant in zijn opdracht, bevestiging of mededeling inhoudende aanvaarding bepalingen of voorwaarden opneemt die afwijken van, of niet voorkomen in de Algemene Voorwaarden, zijn deze voor Capuchon Fashion slechts bindend, indien en voor zover deze door Capuchon Fashion uitdrukkelijk schriftelijk zijn aanvaard.

Prijzen en informatie

1. Alle op de Website en in andere van Capuchon Fashion afkomstige materialen vermelde prijzen zijn inclusief BTW en andere heffingen welke van overheidswege worden opgelegd.
2. Indien er verzendkosten worden gerekend, zal dit duidelijk, tijdig voor het sluiten van de Overeenkomst worden vermeld. Daarnaast zullen deze kosten in het bestelproces apart worden weergegeven.
3 .De inhoud van de Website is met de grootste zorgvuldigheid samengesteld. Capuchon Fashion kan echter niet garanderen dat alle informatie op de website te allen tijde juist en volledig is. Alle prijzen en overige informatie op de Website en in andere van Capuchon Fashion afkomstige materialen zijn dan ook onder voorbehoud van kennelijke programmeer- en typefouten.
4. Capuchon Fashion kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor (kleur)afwijkingen ten gevolge van beeldschermkwaliteit.

Totstandkoming Overeenkomst

1. De Overeenkomst komt tot stand op het moment van aanvaarding door de Klant van het aanbod van Capuchon Fashion en het voldoen aan de daarbij door Capuchon Fashion gestelde voorwaarden.
2. Indien Klant het aanbod via elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt Capuchon Fashion onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet is bevestigd, heeft de Klant de mogelijkheid de Overeenkomst te ontbinden.
3. Indien blijkt dat bij de aanvaarding of op andere wijze aangaan van de Overeenkomst door Klant onjuiste gegevens zijn verstrekt, heeft Capuchon Fashion het recht om pas aan haar verplichting te voldoen nadat de juiste gegevens zijn ontvangen.
4. Capuchon Fashion heeft het recht bestellingen van klanten die handelen in de uitoefening van hun beroep of bedrijf te weigeren.

Registratie

1. Om optimaal gebruik te maken van de Website, kan Klant zich registreren via het registratieformulier/ de account-aanmeldmogelijkheid op de Website.
2. Tijdens de registratieprocedure kiest Klant een gebruikersnaam en wachtwoord waarmee hij na registratie kan inloggen op de Website. Klant is zelf verantwoordelijk voor het kiezen van een voldoende betrouwbaar wachtwoord.
3. Klant dient zijn inloggegevens zijn gebruikersnaam en wachtwoord strikt geheim te houden. Capuchon Fashion is niet aansprakelijk voor misbruik van de inloggegevens en mag er steeds vanuit gaan dat een Klant die zich aanmeldt op de Website ook daadwerkelijk die Klant is. Al hetgeen gebeurt via het account van Klant, valt onder de verantwoordelijkheid en het risico van de Klant.
4. Indien Klant weet of vermoedt dat zijn inloggegevens in handen van onbevoegden zijn gekomen, dient hij zo spoedig mogelijk zijn wachtwoord te wijzigen en/of Capuchon Fashion daarvan in kennis te stellen, zodat Capuchon Fashion gepaste maatregelen kan nemen.

Uitvoering Overeenkomst

1. Zodra de bestelling door Capuchon Fashion is ontvangen, stuurt Capuchon Fashion de producten met inachtneming van het in lid 3 van dit Artikel gestelde zo spoedig mogelijk toe.
2. Capuchon Fashion is gerechtigd derden in te schakelen bij het uitvoeren van de verplichtingen die voortvloeien uit de Overeenkomst.
3. De levertermijn bedraagt in beginsel Voor drie uur besteld de volgende dag bezorgd.. De wijze van levering kan op verschillende manieren plaatsvinden en is ter keuze van Capuchon Fashion.
4. Indien Capuchon Fashion de producten niet binnen de overeengekomen termijn kan leveren, stelt zij Klant daarvan in kennis. Klant kan in dat geval akkoord gaan met een nieuwe leverdatum of hij krijgt de mogelijkheid om de Overeenkomst kosteloos ontbinden.
5. Capuchon Fashion raadt Klant aan de geleverde producten te inspecteren en de daarbij gebleken gebreken binnen bekwame tijd, bij voorkeur schriftelijk of per e-mail, te melden. Zie nader het Artikel omtrent garantie en conformiteit.
6. Zodra de te leveren producten op het opgegeven afleveradres zijn afgeleverd, gaat het risico, waar het deze producten betreft, over op Klant.
7. Capuchon Fashion is gerechtigd een soortgelijk product van soortgelijke kwaliteit te leveren als het bestelde product, indien het bestelde niet meer leverbaar is. Klant is dan gerechtigd de overeenkomst kosteloos te ontbinden en het product kosteloos te retourneren.

Herroepingsrecht

1. Klant heeft het recht de op afstand gesloten Overeenkomst met Capuchon Fashion binnen 7 werkdagen na ontvangst van het product, zonder opgave van redenen, kosteloos te ontbinden.

Slechts de rechtstreekse kosten voor de retourzending komen voor rekening van Klant. Klant dient derhalve zelf de retourkosten te dragen.

Eventuele door Klant betaalde kosten voor verzending en betaling van het product naar Klant zullen bij retour van de gehele bestelling aan Klant worden terugbetaald.

2. Binnen de in lid 1 bedoelde herroepingstermijn zal Klant zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Klant zal de verpakking slechts openen en het product slechts gebruiken voor zover dit nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van producten na te gaan.
3. Klant kan de Overeenkomst ontbinden conform lid 1 van dit Artikel door het product binnen de in lid 1 gestelde termijn aan Capuchon Fashion te retourneren, dan wel binnen deze termijn Capuchon Fashion op de hoogte te stellen van het feit dat hij afziet van de koop en het product, waarna hij het product zo spoedig mogelijk zal retourneren.

Producten kunnen geretourneerd worden aan:

Capuchon Fashion
Raadhuisstraat 21a
7255 BK Hengelo Gld

4. Reeds door Klant (vooruit) betaalde bedragen zullen zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen na ontbinding van de Overeenkomst worden terugbetaald aan Klant.
5. Op de Website wordt duidelijk, tijdig voor het sluiten van de Overeenkomst informatie over het al dan niet van toepassing zijn van het herroepingsrecht en een eventuele gewenste procedure vermeld.

Betaling

1. Klant dient betalingen aan Capuchon Fashion volgens de in de bestelprocedure en eventueel op de Website aangegeven betaalmethoden te voldoen. Capuchon Fashion is vrij in de keuze van het aanbieden van betaalmethoden en deze kunnen ook van tijd tot tijd wijzigen.

Garantie en conformiteit

1. Capuchon Fashion staat er voor in dat de producten voldoen aan de Overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften. Indien specifiek overeengekomen, staat Capuchon Fashion er tevens voor in dat het product geschikt is voor ander dan normaal gebruik.
2. Een door Capuchon Fashion, fabrikant of importeur verstrekte garantie doet niets af aan de wettelijke rechten en vorderingen die de Klant op grond van de Overeenkomst al heeft en kan inroepen.
3. Indien het afgeleverde product niet aan de Overeenkomst beantwoordt, dan dient Klant binnen een redelijke termijn nadat hij het gebrek heeft ontdekt Capuchon Fashion daarvan in kennis te stellen.
4. Indien Capuchon Fashion de klacht gegrond acht, worden na overleg met Klant de relevante producten hersteld, vervangen of vergoed. De maximale vergoeding is gelijk aan de door Klant betaalde prijs over het product. Dit Artikel staat een beroep op eventuele schadevergoeding niet in de weg.

Klachtenprocedure

1. Indien Klant een klacht heeft over een product (conform Artikel aangaande garantie en conformiteit) en/of over andere aspecten van de dienstverlening van Capuchon Fashion, dan kan hij bij Capuchon Fashion telefonisch, per e-mail of per post een klacht indienen. Zie de contactgegevens onder aan de Algemene Voorwaarden.
2. Capuchon Fashion geeft Klant zo spoedig mogelijk, maar in ieder geval binnen twee dagen na ontvangst van de klacht, een reactie op zijn klacht. Indien het nog niet mogelijk is een inhoudelijke of definitieve reactie te geven, dan zal Capuchon Fashion binnen twee dagen na de ontvangst van de klacht bevestigen en een indicatie geven van de termijn waarbinnen zij verwacht een inhoudelijke of definitieve reactie te geven op de klacht van Klant.

Persoonsgegevens

1. Capuchon Fashion verwerkt de persoonsgegevens van Klant conform de op de Website gepubliceerde privacy statement.

Slotbepalingen

1. Op de Overeenkomst is Nederlands recht van toepassing.
2. Voor zover door regels van dwingend recht niet anders wordt voorgeschreven, zullen alle geschillen die mochten ontstaan naar aanleiding van de Overeenkomst worden voorgelegd aan de bevoegde Nederlandse rechter in het arrondissement waar Capuchon Fashion gevestigd is.
3. Indien een bepaling in deze Algemene Voorwaarden nietig blijkt te zijn, tast dit niet de geldigheid van de gehele Algemene Voorwaarden aan. Partijen zullen in dat geval ter vervanging (een) nieuwe bepaling(en) vaststellen, waarmee zoveel als rechtens mogelijk is aan de bedoeling van de oorspronkelijke bepaling gestalte wordt gegeven
4. Onder “schriftelijk” wordt in deze Algemene Voorwaarden ook communicatie per e-mail en fax verstaan, mits de identiteit van de afzender en de integriteit van de e-mail voldoende vaststaat.

Contactgegevens

Mocht u na het lezen van deze Algemene Voorwaarden vragen, klachten of opmerkingen hebben, neem dan gerust schriftelijk of per e-mail contact met ons op.

Capuchon Fashion
Raadhuisstraat 21a
7255 BK, Hengelo Gld
Telefoon: 0575-795185
Email: info@capuchonfashion.nl
KvK 08126408
BTW 117788910B01

Cookie en Privacy

capuchonfashion.nl respecteert de privacy van alle gebruikers van haar site en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die je ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Wij gebruiken je gegevens om de bestellingen zo snel en gemakkelijk mogelijk te laten verlopen. Voor het overige zullen wij deze gegevens uitsluitend gebruiken met jouw toestemming. capuchonfashion.nl zal jouw persoonlijke gegevens niet aan derden verkopen en zal deze uitsluitend aan derden ter beschikking stellen die zijn betrokken bij het uitvoeren van jouw bestelling. capuchonfashion.nl gebruikt de verzamelde gegevens om haar klanten de volgende diensten te leveren:

Als je een bestelling plaatst, hebben we je naam, e-mailadres, afleveradres en betaalgegevens nodig om jouw bestelling uit te voeren en je van het verloop daarvan op de hoogte te houden.
Wij gebruiken je e-mailadres om je te informeren over de ontwikkeling van de website en over speciale aanbiedingen en acties. Als je hier niet langer prijs op stelt, kun je je uitschrijven op onze website.

Als je bij capuchonfashion.nl een bestelling plaatst bewaren wij, indien gewenst, je gegevens op een Secure Server. Je kunt een gebruikersnaam en wachtwoord opgeven zodat je jouw naam en adres, telefoonnummer, e-mailadres, aflever- en betaalgegevens, niet bij iedere nieuwe bestelling opnieuw in hoeft te vullen.
Gegevens over het gebruik van onze site en de feedback die we krijgen van onze bezoekers helpen ons om onze site verder te ontwikkelen en te verbeteren.

Als je besluit een recensie te schrijven, kun je zelf kiezen of je je naam toevoegt. We zijn benieuwd naar de meningen van onze bezoekers, maar behouden het recht bijdragen die niet aan onze sitevoorwaarden voldoen niet te publiceren.

capuchonfashion.nl verkoopt jouw gegevens niet

capuchonfashion.nl zal jouw persoonlijke gegevens niet aan derden verkopen en zal deze uitsluitend aan derden ter beschikking stellen die zijn betrokken bij het uitvoeren van uw bestelling (zoals de bezorgdienst die gegevens nodig heeft om het pakket te kunnen bezorgen). Onze werknemers en door ons ingeschakelde derden zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van jouw gegevens te respecteren.

Cookies

Cookies zijn kleine stukjes informatie die door jouw browser worden opgeslagen op jouw computer. capuchonfashion.nl gebruikt cookies om je te herkennen bij een volgend bezoek. Cookies stellen ons in staat om de inhoud van jouw winkelwagen te bewaren. Je kunt jouw browser zo instellen dat je tijdens het winkelen bij capuchonfashion.nl geen cookies ontvangt. Het is dan echter niet mogelijk om artikelen in jouw winkelwagen te plaatsen. Indien je nog vragen mocht hebben over de Privacy Policy van capuchonfashion.nl dan kun je contact met ons opnemen. Onze verkoop adviseurs helpen je verder als je informatie nodig hebt over jouw gegevens of als je deze wilt wijzigen. In het geval er wijziging van onze Privacy Policy nodig mochten zijn, dan vind je op deze pagina altijd de meest recente informatie.

Disclaimer

Disclaimer van capuchonfashion.nl (verder genoemd: “Capuchon Fashion”):
Ondanks de voortdurende zorg en aandacht die wij aan de site van Capuchon Fashion (verder genoemd: “de site”) besteden, is het mogelijk dat de
informatie, producten en diensten (verder genoemd: “de informatie”) op de site onvolledig c.q. onjuist is.

Capuchon Fashion wil haar totale dienstenaanbod continu verbeteren, uitbreiden en aanpassen aan de specifieke wensen van haar opdrachtgevers en klanten. Door het verzamelen van bepaalde gegevens brengen wij de voorkeuren en interesses van onze bezoekers in kaart en kan Capuchon Fashion haar dienstenpakket en informatieaanbod zo goed mogelijk afstemmen op de wensen van de klanten en opdrachtgevers.
De informatie op de site wordt periodiek aangevuld en eventuele wijzigingen kunnen ten allen tijde met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving worden doorgevoerd.

Een bezoeker van de site mag geen auteursrechtelijke beschermde werken of andere in de site opgeslagen informatie openbaar maken of op enige wijze verveelvoudigen zonder toestemming van Capuchon Fashion. Hieronder wordt tevens verstaan het verveelvoudigen van informatie en of delen daarvan door de publicatie op een elektronisch (computer-)netwerk.

Wij staan er niet voor in dat de informatie op de site geschikt is voor het doel waarvoor de informatie wordt geraadpleegd. Alle informatie wordt aangeboden in een staat waarin deze zich feitelijk bevindt en zonder enige (impliciete) garantie of waarborg ten aanzien van haar deugdelijkheid en of haar geschiktheid voor een bepaald doel of anderszins.

Capuchon Fashion sluit alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei schade, direct of indirect, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van de site en of de informatie, of met de tijdelijke onmogelijkheid om de site en of de informatie te kunnen raadplegen.
Daarnaast is Capuchon Fashion niet aansprakelijk voor schade, directe of indirect die het gevolg is van het gebruik van informatie die door middel van de site verkregen is.
Voor alle andere voorwaarden die gelden voor Capuchon Fashion en/of de Site verwijzen wij de bezoeker naar onze Algemene Voorwaarden, die ook op de site te raadplegen zijn.

Bronvermeldingen van Brand foto`s en Brand informatie zijn o.a.: Vingino, Name it, Chaos en Order, Koeka, Nikkie Plessen, Object, Circle of Trust

Betalen

Bij capuchonfashion.nl heeft u de keuze uit twee mogelijkheden om veilig en gemakkelijk te betalen. U kunt betalen met iDEAL, iDEAL is een gezamenlijk initiatief van Rabobank, ABN AMRO, ING Bank, Postbank, ASN Bank en SNS Regio Bank. Met iDEAL kunt u vertrouwd, veilig en gemakkelijk uw online aankopen afrekenen. U rekent af in uw vertrouwde internet betaalomgeving an uw eigen bank en gebruikt daarbij dezelfde hulpmiddelen als bij het Internetbankieren.

U kunt, als internetbankierder, direct gebruik maken van iDEAL, zonder dat u zich daarvoor hoeft aan te melden. Vermeld altijd het ordernummer van uw bestelling. U kunt uw ordernummer vinden in uw bevestigingsmail. Indien u geen bevestiging per e-mail heeft ontvangen, kunt u bellen naar onze winkel of mailen naar info@capuchonfashion.nl. Om uw bestelling af te rekenen, klikt u op het iDEAL logo. Kies hierna uw bank en u ziet daar de betaling klaar staan. U ondertekent zoals u dat gewend bent bij Internetbankieren bij uw eigen bank. Een betaling met iDEAL wordt direct afgeschreven. Wij ontvangen online een bevestiging, zodat een snelle levering mogelijk is. U kunt bij ons gratis betalen met iDEAL.

Vooruitbetalen

U maakt gebruik van overschrijving via uw bank of giro. Betaling richt u aan: Capuchon Fashion te Hengelo (Gld). Vermeld altijd het ordernummer van uw bestelling. U kunt uw ordernummer vinden in uw bevestigingsmail. Zodra de betaling binnen is, versturen wij uw bestelling. Indien u geen bevestiging per e-mail heeft ontvangen, kunt u bellen naar onze winkel 0575-795185 of mailen naar info@capuchonfashion.nl.

Bestellen bij Capuchonfashion.nl is heel eenvoudig. U kijkt door de webwinkel van Capuchonfashion.nl en zodra u een artikel hebt uitgekozen klikt u op plaats in winkelwagen. Het betreffende artikel wordt in de winkelwagen geplaatst. U kunt een keuze maken voor verder winkelen of afrekenen. Als u besluit om verder te winkelen en het blijft toch bij dat ene artikel dan klikt u op afrekenen in het blok van winkelwagen.

Op dit scherm ziet u de bestelde artikelen staan en het totaalbedrag. U klikt op afrekenen en dan komt u in het scherm Inloggen. Als U nog geen account heeft dan word u gevraagd u gegevens in te voeren. Dan gaat u verder naar betaalwijze. U kunt dan afrekenen. U krijgt een bevestiging op uw email van uw bestelling.